Våra program

Få rehab i världsklass vart du än befinner dig, på dina villkor

Rehabilitering är en rättighet i vårt samhälle där var och en med rehabbehov har rätt till rehabilitering enligt en plan utarbetad av ett interdisciplinärt team utefter individuellt behov.

Vi har teamat ihop med forskare och mjukvaruutvecklare för att kunna erbjuda dig en rehabilitering i världsklass oberoende av var du bor.

Ta en titt nedan för att läsa mer om våra rehabiliterings- och friskvårdsprogram.

ME/CFS

Masano Health 100 % digitala program riktad mot ME/CFS ger dig som är drabbad en unik möjlighet att arbeta med ett erfaret team utifrån dina förutsättningar, i din närmiljö.  Ett program med lika många ansikten som deltagare. 

I ett interdisciplinärt team är du en självklar del av teamet, och vår uppgift är att bistå dig utifrån olika kompetenserna, ett sömlöst teamarbete och hela tiden hålla ett holistiskt perspektiv på din situation. 

Image by Pablo Heimplatz

ME/CFS  programmet  skapat för individualiseringen och för att flexibelt möta dig utan att du behöver resa, eller spendera tid i väntrum. Anpassningen och det precisa innehållet i rehabiliteringen bestäms under det inledande team-inskrivningsmötet där vi tillsammans utformar den Rehabiliteringsplan som ligger till grund för vårt gemensamma arbete under de inledande 4 veckorna. Tillsammans med teamet och din kontaktperson skapas en programstruktur som passar dig, din vardag, din ork och dina mål, utifrån en bas av individuella möten och gruppaktiviteter. Utifrån Pacing (Balans mellan aktivitet och vila) ges du tex möjlighet att arbeta med aktivitetsbalans och aktivitets fönster enskilt och i grupp med arbetsterapeut, diskutera strategier med kurator och dina medpatienter, och vår fysioterapeut och sjuksköterska kan bidra till en ökad kroppskännedom, och kunskap om livsstilsfaktorer.  För oss är det självklart och angeläget att vi arbetar i din vardag, med konkreta mål, åtgärder och strategier som kan underlätta i din diagnos. ACT verktyg är ofta en god hjälp när vi arbetar med strategier, målsättningar och begränsning.  

Rehabiliteringsplan, framtidsplan, rehabiliteringsrapport, PROMS och PREMS är självklara delar i alla våra program. I detta program är det extra viktigt att arbeta med PREMS dvs din upplevelse av hur olika aktiviteter och strategier påverkar ditt mående. Genom att dagligen under programmet skatta ditt mående, din smärta och din trötthet kommer du kunna följa hur du påverkas, och vad som kan hjälpa dig vidare. Denna kunskap kommer även till användning i den Framtidsplanering du gör under vecka 4. 

 ME/CFS är en sjukdom med många olika ansikten, och därför är även vårt ME/CFS program det!   Om du vill utöka genom att arbeta med egna aktiviteter (fysiska/social/sysselsättning/fritid) tillsammans med oss ser vi fram emot det.  Du bestämmer själv då en eller två egna aktiviteter som coachas med hjälp av teamet för ett hållbart resultat över tid och med specifika mål inom tex fysiska-, sociala -, jobb eller fritidsfären.  Det finns också möjlighet att utöka genom individuella program från arbetsterapeut och/eller fysioterapeut eller uppgifter från kurator och sjuksköterska.   Rehabiliteringen avslutas med nytt teammöte och vi genomför samma tester och skattningar som vid inledningen. Återkoppling sker genom en rehabiliteringsrapport till remittent och dig innehållande; din inledande rehabiliteringsplanering, framtidsplanering, de individuella kontakterna, rapport och diagram över samtliga aktiviteter och genomförda inklusive tester vid in- och utskrivning. 

Efter de inledande 4 veckornas rehabilitering finns möjlighet till strukturerad uppföljning under 2, 3 eller 5 månaders program där du bibehåller kontakten med din kontaktperson och teamet som helhet. Du har också fortsatt tillgång till vår plattform och individuella program. 

NEUROLOGI

Träning ger resultat och gör skillnad! Med Masanos team “hemma hos dig” sparar du värdefull ork och tid till träning, kunskap och möten och får ut mer av din rehabilitering!

 

Rehabiliteringen ges av våra multimodala team i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer och riktlinjer. 

Image by Arek Adeoye

För många neurologiska sjukdomar och skador är interdisciplinär rehabilitering -där många olika professioner samverkar med patienten i centrum - rekommenderad rehabilitering enligt Socialstyrelsen riktlinjer och rekommendationer. Men trots detta och trots att regelbunden rehabilitering är centralt för neurologiska diagnoser - är tillgången ofta dålig.  Masano Health kan vara ett alternativ för dig med tex MS, Parkinson, Post Polio eller sviter efter Stroke, att på ett enkelt, anpassat sätt erhålla den livsviktiga rehabiliteringen!  Våra program är gjorda för att implementeras i din närmiljö och ett viktigt inslag är att arbeta med aktiviteter som är viktiga för dig. Vi vet att tröttheten/fatiguen kan vara ett besvärande inslag i en neurologisk diagnos och genom digital rehabilitering kan du spara mycket av din värdefulla ork. Dessutom kan vi bereda plats när du behöver rehabilitering som bäst. Vi rekommenderar dig att ansöka om förebyggande sjukpenning helt eller minst på 50% när du genomför våra program. Programmen innehåller såväl individuella möten med rehabpersonal, teammöten, gruppsamtal/teori gruppträningar som kunskapsskola, individuella träningsprogram och inspelat material på många olika nivåer. Du får alltid ditt individuella schema som är i linje med den rehabiliteringsplanen du gör med dina mål i fokus. Självklart kan du ta med en närstående in i din planering om du så önskar. 

Förberedelserna för rehabiliteringen inleds med att du skriver en egen anamnes och besvarar formulär/skattningar som hjälper oss att förstå din situation. Du ombeds också ta fram aktiviteter som du vill arbeta med under rehabiliteringen. Dessa 1-2 aktiviteter kan vara sociala, fysiska, handla om fritid eller sysselsättning och det bör vara aktiviteter som är viktiga för dig även på längre sikt. Din läkare kommer också bidra med en remiss och tillsammans utgör detta underlag för oss att förbereda din rehabilitering. Rehabiliteringen börjar med ett teammöte samt individuella tester och skattningar hos kurator, arbetsterapeut, sjuksköterska och fysioterapeut. Rehabiliteringsplan skapas utifrån dina primära besvär, mål och behov. De följande 4 veckornas schema kommer baseras på rehabiliteringsplanen och du kommer uppdatera denna i samband med veckoavstämningar med din kontaktperson. Som i alla våra program är interaktionen mellan dig och rehabteamet grundläggande, denna interaktion sker dels genom enskilda videomöten, möten med teamet samt möten i grupp med dina medpatienter, både teori och diskussioner och liveträning med arbetsterapeut och fysioterapeut. Vi upprättar chatt till teamet och till de enskilda behandlarna där du kan sända filmer, foto, bilagor och text. Kort sagt så jobbar vi hårt på att vara tillgänglig för dig.  

När du utför dina individuella träningsprogram kommer du skatta ditt mående/smärta både in och ut – detta ger dig och oss en fin möjlighet att följa ditt mående över tid i träningsaktiviteten. Vi kommer sända ut formulär och enkäter för dig att besvara, framför allt före och i slutet av dina inledande 4 veckor. Samtliga av våra kanaler för patientkommunikation är säkra, CE märkta medicinska produkter och uppfyller Socialstyrelsens krav på säker auktorisation (Bank id). 

Efter dina 4 veckor erbjuder vi en strukturerad uppföljning på 2, 3 eller 5 månader. Vi anser att uppföljningen är en angelägen del av rehabiliteringen. Det tar tid att införa nya vanor och det är tryggt att ha teamet kvar att fråga. I uppföljningsprogrammet finns vi kvar både för individuella möte, på chatten, med individuella träningsprogram samt att du har fortsatt tillgång till vår plattform med kunskapsskolan och inspelat material. 

POST COVID

POST COVID – ett starkt individualiserat program som anpassar sig och växer med förbättrat mående. I den ännu pågående pandemin står det tydligt att många som har blivit drabbade av Covid -19 också har ett långtgående rehabiliteringsbehov.  Vi hjälper dig med ett program baserat på individuella möten med våra medarbetare och gruppaktiviteter i mindre grupper. 

Masano Health Interdisciplinära rehabilitering för Post Covid – 19 riktar sig till dig som bedöms ha ett kvarstående rehabiliteringsbehov som infattar fler än en profession inom Primärvården eller Specialistvården 

 Programmet är utformat i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer och framtaget tillsammans med erfaren Rehabpersonal och medicinsk expertis. I teamet ingår fysioterapeut, kurator, sjuksköterska samt arbetsterapeut men den viktigaste medlemmen i teamet är du.  Utformningen av innehåll och upplägg utgår från dina behov och din unika situation, och vår uppgift är att bistå dig utifrån teamets olika kompetenser. Rehabiliteringen inleds med ett  teammöte, följt av individuella möten med samtliga professioner med ett visst fokus på fysioterapi.  Programmet, som helhet, baseras på individuella möten och aktiviteter i mindre grupp, och utifrån din situation kan programmet utökas med individuella träningsprogram och arbete med egna aktiviteter i nära samverkan med rehabiliteringsteamet. Som samtliga av våra program är byggstenarna; Interaktion, Kunskapsskola, Individuella program/ Egna aktiviteter, Live gruppaktiviteter/pass samt ett sömlöst patientarbete.  

Vår övertygelse är att god rehabilitering utformas i ett nära samarbete mellan behandlare och patient, med hög patient delaktighet och en individuell anpassning som bygger på kunskap om rehabiliteringens komplexitet. Ditt aktiva deltagande och inflytande är centralt i rehabiliteringsplanen, den löpande rehabiliteringen och i den av dig utformade framtidsplanen.  Anpassningen och det precisa innehållet i rehabiliteringen bestäms under det inledande team-inskrivningsmötet där vi tillsammans utformar den Rehabiliteringsplan som ligger till grund för rehabiliteringen. Det utses också en kontaktperson i teamet som tillsammans med dig ansvarar för genomförandet av din rehabilitering och uppföljningar under perioden. Tillsammans med teamet och kontaktpersonen fördelas pass och intensitet över veckans dagar för att passa dig, din vardag, din ork och dina mål. En viktig del av inskrivningen är tester och genomgång som görs individuellt över video med fysioterapeut samt med sjuksköterska och/eller arbetsterapeut. Utöver den schemalagda kontakten med teamet har du alltid möjlighet att nå oss via chatt, där du på ett säkert sätt kan kommunicera via bilder, filmer, text och filer. 

Basen i programmet är en individuella möten, teammöten och liveaktiviteter i grupp. I enlighet med din rehabiliteringsplan som utgår från dina primära besvär, behov och målsättning kan programmet kompletteras med individuella träningsprogram från arbetsterapeut och fysioterapeut, förinspelade lämpliga pass, “coachning” av de aktiviteter (fysiska, sociala, sysselsättning, fritid) som du vill arbeta med.  


Att vi tillsammans arbetar utifrån din vardag och verklighet tex genom dina självvalda egna aktiviteter och din målsättning, är viktigt för att nå målet med långsiktiga förbättringar och nya verktyg som håller över tid   
Av denna anledning kompletteras också rehabiliteringsplaneringen med din framtidsplan under vecka fyra. Rehabiliteringen avslutas med nytt teammöte och vi genomför samma tester och skattningar som vid inledningen. Återkoppling sker genom en rehabiliteringsrapport till remittent och dig innehållande; din inledande rehabiliteringsplanering, framtidsplanering, de individuella kontakterna, rapport och diagram över samtliga aktiviteter och genomförda inklusive tester vid in och utskrivning. Efter denna inledande, intensifierade del av rehabiliteringen ges du möjlighet till stukturerarad uppföljning med fortsatt kontakt med teamet och tillgång till vår plattform under 2, 3 eller 5 månader Masano Health  

REUMATISK SJUKDOM
Image by Online Marketing

Aktiv rehabilitering för dig med Reumatisk sjukdom 

 

Masanos teamrehabilitering  lämpar sig både för dig som nyligen fått en reumatisk diagnos och behöver kunskap, behandlarkompetens och verktyg för att hantera denna, och för dig som haft din diagnos längre och som söker mer utbildning, nya strategier i din hemmiljö, och inspiration för fortsatt träning. 

Masano Health program riktat mot Reumatisk sjukdom är en aktiv rehabilitering! Programmet är byggt på evidens och beprövad erfarenhet och tar sitt avstamp i de framgångsrika rehabiliteringsprogrammen som vi tidigare arbetat med inom slutenvården för RA patienter. Tillsammans med forskare och expertis har vi justerat dem och anpassat innehållet för en digital rehabiliteringsprocess.   Dina behov och målbild styr i hög grad de riktade insatserna och ger dig hög delaktighet och teamet goda förutsättningar för individualisering. Teamet består av erfarna och fysioterapeuter, sjuksköterska, kurator och arbetsterapeut - utifrån dina primära behov och mål tilldelas du en kontaktperson som följer dig genom hela tiden på Masano. Programmet innehåller såväl hög grad av interaktion i form av individuella möten, teammöten, teori och pass i grupp, som aktiviteter du utför självständigt i nära samverkan med teamet tex dina individuella träningsprogram och uppgifter, träningspass du följer på hemsidan och egna självvalda aktiviteter.   Vår avsikt med programmets uppbyggnad är att du ska få en riktigt “nystart” och verkligen fokusera på din rehabilitering – så du bör ha förebyggande sjukpenning på minst 50% under den inledande fasen av 28 dagar 

När du remitteras till Masanos  e -rehabilitering får du tydlig information om hela processen och uppgift att ”plocka fram” dina egna aktiviteter inför inskrivningen. Anknytningen till din vardag sker bla genom dessa 1–2 egna aktiviteter som du önskar arbeta med under din rehabilitering (och därefter). Det kan vara en fysisk aktivitet, som coachas av fysioterapeuten, eller kanske en återgång till sysselsättning som handletts av kurator eller arbetsterapeut.  De självvalda aktiviteterna kan även handla om fritid eller finnas inom den sociala sfären.  Inför inskrivningen bifogar du också en egen anamnes och skattningar och den sammantagna informationen från dig och din remittent ligger som grund för teamets förberedande arbete inför rehabiliteringen. Rehabiliteringen inleds med ett teammöte där vi tillsammans skapar din rehabiliteringsplan utifrån dina primära behov, besvär och målsättningar. Teammötet komplettas med individuella möten bla för tester och mätningar.  Målet för Masanos rehabiliteringsprogram är långsiktiga förbättringar och nya verktyg som håller över tid, så integreringen i din vardag är en självklarhet. Av denna anledning kompletteras rehabiliteringsplaneringen med din framtidsplan under vecka fyra.  

Den intensiva delen av rehabiliteringen avslutas med en team-utskrivning där vi tillsammans går igenom rehabiliteringsplanen, målen och framtidsplaneringen. Samtliga tester som gjordes vid inskrivningen görs om, liksom skattningar samt  en fullständig utvärdering över programmet. Remittenten får en rehabiliterings rapport som innehåller allt material från in-/utskrivningar, veckoavstämningar jämte en sammanfattning från teamet. Rehabiliteringsplan samt din framtidsplan bifogas. 

Till den inledande perioden erbjuder vi möjligheten att koppla en strukturerad uppföljning över 2, 3 eller 5 månader. Du har du fortsatt kontakt med teamet och din kontaktperson och tillgång till vår plattform.  Vi på Masno Health rekommenderar starkt att programmen kompletteras med uppföljning för att ge dig bästa förutsättningar för en varaktig rehabresa 
 

KONTAKTA OSS

Har du rehabiliteringsbehov?
Kontakta oss och få prata med en i vårt rehabteam.

+46 70 266 0215

+46 70 265 9448

  • Facebook
  • LinkedIn

Tack för att du skickar in!