TILLSAMMANS NÅR VI LÄNGRE!

Så här arbetar vi

REHAB MED SJÄL & REGELVERK

Vi guidar patienterna genom sin rehabiliteringsresa mot en bättre funktionsförmåga och bättre livskvalité. Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter och sätter fokus på insatser som skall bidra till att en person med funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet (SOSFS 2007:10).

VÅR VISION - TILLGÄNGLIG REHABILITERING PÅ PATIENTENS VILLKOR

Rehabilitering är en rättighet i vårt samhälle där var och en med rehabbehov har rätt till rehabilitering enligt en plan utarbetad av ett interdisciplinärt team utefter individuellt behov. 

Masano e-rehab ger patienten möjlighet att hantera sin rehab och hälsa med digitalt stöd både under intensiv rehabperiod samt uppföljande egenvård. Masano e-rehab utgör ett paradigmskifte i hur patienter med rehabbehov kan ta en aktiv del i sin roll som patient som möjliggör en övergång till närsjukvård/rehab med ökad self-management och får tillgång till

 • Evidensbaserad kunskap (jämlik och nationellt enhetlig)

 • Verktyg för egen monitorering av hälsodata (aktivitetsklassificering, vitalparametrar mm)

 • Automatiserad återkoppling, kommunikation och analys av information utifrån insamlad användardata (genom AI, beteendemedicinsk plattform, nudging)

 • Differentierade rehabkontakter (den nivå av stöd som patienten behöver för studen)

VÅR VÄRDEGRUND

 • Ansvar
  Fokus på individens ansvar för sin egen situation.

 • Integritet
  Med respekt för allas integritet.

 • Utforskande
  Utveckling genom att utforska möjligheter. Vi arbetar aktivt för att ständigt förbättra våra tjänster tillsammans med forskare, systemutvecklare och innovatörer.

KLIMATVÄNLIG REHABILITERING

Att mötas på distans minskar resandet som i sin tur minskar hälsosektorns koldioxidutsläpp. Miljöeffekten är tydlig redan vid relativt korta avstånd och e-rehab är därmed ett miljövänligt arbetssätt även i tätort, där de negativa hälsokonsekvenserna av trafik dessutom är som störst.

SKONSAMMARE FÖR EKONOMIN

Genom e-rehab kan du slippa onödiga resor och övernattningar som ibland innebär flera dagars sjukfrånvaro. Blir behandlingen dessutom mer effektiv med bättre följsamhet till rehab kan du snabbare komma tillbaka till arbetet.

BIBEHÅLLEN ELLER ÖKAD REHAB KVALITÉ

Då patienten slipper långa resor och kan bättre styra över sin tid innebär Masano e-rehab att vi kan erbjuda fler patienter en intensiv rehab. Eftersom det ofta har positiv påverkar behandlingsresultatet kan vi konstatera att Masano e-rehab även bidrar till ökad vårdkvalitet.