Workshop

INTENSIV REHABILITERING FÖR REUMATISKA INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR.

Masanos lämpar både för dig som nyligen fått en reumatisk diagnos och behöver kunskap, behandlarkompetens och verktyg för att hantera denna, och för dig som haft din diagnos längre men som söker mer utbildning, nya strategier i din hemmiljö, och inspiration för fortsatt träning.  


Vi hjälper dig med en månads intensiv rehabilitering och följer dig i ytterligare 5 månader för att ge dig så god rehabresa som möjligt. Med vårt löpande intag har du möjlighet att få rehabilitering när du som bäst behöver det.

TEAM OCH SMARTA VERKTYG
FÖR ATT SÄTTA DIG I FÖRARSTOLEN

SÄKER KONTAKT PÅ FLERA SÄTT - PÅ DINA VILLKOR

Säker kontakt live eller i chat
Masano e-rehab erbjuder snabb och säker kontakt med våra experter. Vi träffar dig över videolänk enskilt eller via gruppmöten, eller så chattar du säkert med oss när du behöver under dagen.

EVIDENSBASERADE TRÄNINGSPROGRAM

Vi är jättepeppade att kunna erbjuda dig en träningsbank med streamad träning utformad och validerad av forskare. Effektiv träningsmöjlighet med bevisad effekt.

PEPPNING TILLSAMMANS LIVE!

Inget går upp mot att träffas och träna tillsammans. Varje vecka har vi livestreamade träningspass med vår fysio. Boka in dig och ha kul tillsammans!

KUNSKAPSBANKEN FÖR ETT FRISKARE LIV

Tillsammans med Umeå Universitet har vi tagit fram en kunskapsbank där vi ger dig information om din sjukdom och din  hälsa samt utmanar dig att kritiskt granska dig själv och din livssituation. Välkommen att ta del av en interaktiv resa för bättre livskvalitet.

SMART PT I FICKAN

Förutom en fullspäckad digital plattform har du även tillgång till en skräddarsydd övningsbank som du tillsammans med din fysio jobbar fram. Appen hjälper dig hålla reda på dina övningar och ger dig och din fysio möjlighet att följa din träning.

DU ÄR I FÖRARSÄTET MED FULL INSYN

Masano e-rehab är uppbyggt kring ett journalsystem där du har fullinsyn, kan boka in möten och chatta samt träffa rehabteamet. Vi kan ge dig e-rehab på dina villkor.

PROGRAMUPPLÄGG

Evidensbaserat upplägg kombinerat med senaste teknologin för bästa effektivitet och resultat

ERFARET VÄLINARBETAT REHAB TEAM

Det bärande i programmet är det interdiscipliinära teamet där ansvariga för behandlingen är ett kompetent team av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och kuratorer med gedigen erfarenhet av rehabilitering och ett sömlöst patientarbete. Dina behov och målbild styr i hög grad de riktade insatserna och ger dig hög delaktighet och teamet goda förutsättningar för individualisering. Du har under hela rehabiliteringen samma team och samma ansvariga samordnare.

EVIDENS I CENTRUM, FRAMJOBBAT AV EXPERTER OCH FORSKARE

Programmet är byggt på evidens och beprövad erfarenhet och tar sitt avstamp i de framgångsrika rehabiliteringsprogrammen som vi tidigare arbetat med inom slutenvården för RA patienter. Tillsammans med forskare och expertis har vi justerat dem och anpassat innehållet för en digital rehabiliteringsprocess. Under den inledande fasen med 28 dagars intensiv rehabilitering upptar dina aktiviteter till ca till 13-16 timmar i veckan, varav ca 5–6 timmar i veckan utgörs av fasta tider för interaktion måndag-fredag. Du och teamet lägger tillsammans upp ett anpassat schema över veckans 7 dagar, för bästa integration och resultat.  Fas två är ett interaktivt uppföljningsprogram där du har fortsatt tillgång till Masanos plattform och en grundläggande interaktion med behandlarna.

SÅ BRA VILLKOR SOM MÖJLIGT FÖR ATT DU SKA LYCKAS.

Vår rekommendation är förebyggande sjukpenning på ca halvtid, men vi bedömer  att remittenten har kunskapen om dina behov och förutsättningar och följaktligen vilken nivå av förebyggande sjukpenning som är lämplig under dessa 28 dagarna.

BÄSTA VERKTYGEN FÖR EN EFFEKTIV REHABILITERING

1. Interaktion – basen i programmen är den nära kopplingen mellan behandlade team och patient. Interaktion sker på flera sätt och kan ske på daglig basis;  

a. Individuell chatt med dina behandlare inkluderande möjligheten att sända bilder, filmer och bilagor. 

b. Individuella videosamtal med enskild behandlare och med teamet.  

c. ”Gruppchatt ” med behandlare.  

d. Gruppsamtal och träningar över video med behandlare.  

 e. Full koll och analys genom att du skattar samtliga individuellt utförda träningar/övningar för din egen och rehabsamordnarens/teamets räkning. Att kunna följa ditt mående i realtid är ett unikt verktyg, en trygghet för både du och teamet som säkerställa att du har tillgodogjort dig kursen på ett så bra sätt som möjligt.  


2. Kunskapsbanken innehållande teori utformat som en patientskola med grund i livsstilsfaktorer och kunskap om din diagnos. I kursplattformen ger dig såväl uppgifter att reflektera över som frågeställningar att svara på som ligger till grund för din rehab.  


3. Livesända träningar under temat ”Rörelseglädje” samt förinspelade träningsprogram med olika inriktning och nivå på programmen  


4. Individuella träningsprogram av fysioterapeut samt arbetsterapeut. Övningar och uppgifter kan även ges av socionom, sjuksköterska och arbetsterapeut. 


5. Ett sömnlöst teamarbete mellan behandlare med tydliga styrdokument och en  

genomarbetad arbetsmetodik. Teamkonferenser sker veckovis utöver den inledande vårdkonferensen. Din samordnare ansvarar tillsammans med dig för ditt rehabiliteringsprogram och veckouppföljningar/utvärderingar.  

REHABUPPLÄGG FÖR BÄSTA START

Anpassningen och det precisa innehållet i rehabiliteringen bestäms under det inledande team inskrivningsmötet där du med stöd av teamet utformar den rehabiliteringsplan som ligger till grund för den 4 veckor långa interaktiva rehabiliteringen. Under inskrivningen utses din ansvariga rehab samordnare utifrån ditt primära kontaktbehov och besvär. Tillsammans med teamet och rehab samordnare fördelas pass och intensitet över veckans 7 dagar för optimal tillpassning och de individuella träningar/övningar ges utifrån ditt behov och rehabiliteringsplanering. En viktig del av inskrivningen är tester som genomförs individuellt över video med fysioterapeut samt med sjuksköterska och/eller arbetsterapeut. Samtliga tester och skattningar upprepas i samband med teamutskrivningen.


Anknytningen till din vardag prioriteras genom att du väljer 1–2 aktiviteter som du önskar arbeta med under din rehabilitering (och därefter). Det kan vara en fysisk aktivitet som coachas av fysioterapeuten, eller kanske en återgång till sysselsättning som handletts av kurator eller arbetsterapeut. När du remitteras till Masanos  e -rehabilitering får du också tydlig information om hela processen och uppgift att ”plocka fram” dina egna aktiviteter inför inskrivningen. Inför inskrivningen bifogar du också en egen anamnes och skattningar. Den sammantagna informationen ligger som grund för teamets förberedande arbete inför rehabiliteringen.


Då målet för Masanos rehabiliteringsprogram är långsiktiga förbättringar och nya verktyg som håller över tid, så integreringen i din vardag är en självklarhet. Av denna anledning kompletteras rehabiliteringsplaneringen med din framtidsplan under vecka fyra. Framtidsplanen blir sedan ett styrdokument i uppföljningen.

Den intensiva delen av rehabiliteringen avslutas med en team-utskrivning där vi tillsammans går igenom rehabiliteringsplanen, målen och den av patienten skapade framtidsplaneringen. Samtliga tester som gjordes vid inskrivningen görs om, liksom skattningar, och patienten genomför en fullständig utvärdering över programmet. Remittenten får en rehabiliterings rapport som innehåller allt material från in-/utskrivningar, veckoavstämningar jämte en sammanfattning från teamet. Rehabiliteringsplan samt din framtidsplan bifogas.

UPPFÖLJNING FÖR KVALITET OCH HÅLLBARHET

Även om Masanos program redan inledningsvis anpassas för implementering i vardagen, är vi medvetna om vikten av en god uppföljning för hållbara strategier och nya vanor. Vi vet också att det kan föreligga svårigheter för remittenter att bistå med detta, därför har vi till vårt intensiva program kopplat en uppföljning på 5 månader.


Under uppföljningens första 2 månader har du löpande tillgång till både din rehabsamordnare samt din ansvariga fysioterapeut via chattfunktionen. Samordnaren och/eller fysioterapeuten bestämmer ca två tillfällen i månaden för interaktivt möte för att stämma av träningsprogram och framtidsplanering. Parallellt har du tillgång till kunskapsbanken, ditt individuella träningsprogram från arbetsterapeut och fysioterapeut (som uppdateras i samråd), samt tillgång till övrigt förinspelat material.


Under de avslutande 3 månaderna har du tillgång till material enligt ovan och fortsatt chattfunktion till din fysioterapeut. Rehabiliterings rapport sammanställs efter 3 respektive 6 månader inbegripande din träningsaktivitet och skattningar.