Rehabplanen - ett levande dokument
Att komma tillbaka efter långvarig sjukdom eller funktionshinder kan vara utmanande. Ofta är det stöd patienten får i processen avgörande för hur denne mår långsiktigt. Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör det svårare för dig att studera, arbeta eller klara dig själv i olika skeden i livet kan du ha nytta av rehabilitering. På Masano arbetar vi utifrån väl beprövad erfarenhet och vetenskaplig bakgrund.


“Den tusen mil långa resan börjar med ett steg.” -Lao Tzu-

På Masano börjar det med Rehabiliterings-och hälsoplanen. Rehabiliterings-och hälsoplanen är navet i vårt arbete och som följer patienten genom rehabresan hos oss. Rehabiliterings-och hälsoplanen är helt enkelt det verktyg som vi tillsammans skapar för att ge en samlad bild av din funktionsförmåga, målsättningar inkluderande huvud och delmål samt åtgärder och ansvarsfördelning. Planen utformas tillsammans med dig som en överenskommelse. Rehabiliterings-och hälsoplanen ska tydliggöra och ge en överblick över rehabiliteringsbehov, planerade åtgärder, vem som ansvarar för vad och när samt främja patientens delaktighet i och samordning av alla rehabiliteringsinsatser.


Rehabiliterings-och hälsoplanen använder vi för att utvärdera patientens rehabiliteringsprocess under tiden hos oss, men även hur patienten sedan kan fortsätta med rehabresan efter avslutad process hos Masano. Rehabiliterings-och hälsoplanen är en gemensam plattform för dig och ditt Masano team, vilket innehåller alla stegen i processen från starten här genom aktiv rehabilitering och uppföljningsperiod till avslutningen. Rehabplanen är ett levande dokument och uppdateras löpande efter utvärdering. I rehabiliterings-och hälsoplanen, och i rehabresan hos Masano, använder vi oss av Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (International Classification of function and disability, ICF) för att holistiskt ta in hur funktionshinder påverkar patientens funktion, aktivitet, och delaktighet[1],[2],[3].


Här kan du läsa mer om ICF

Vi tar tillsammans med patienten in hur omgivnings-och personfaktorer kommer att påverka rehabprocessen ur ett resurser –hinder perspektiv för att sedan tillsammans sätta huvud och delmål utifrån dina egna förväntningar och vår erfarenhet. Vi på Masano tycker det är viktigt att även lyfta fram friskvårdaspektet. Vi ser även till att inkludera åtgärder för att ”må bra” i planen för att patienten ska kunna fortsätta resan efter en aktiv rehab period.


Det är viktigt att mål blir så kallade smarta mål. Varför vi tillsammans tittar på och definierar åtgärder, vilka som är ansvariga, tidsplan och utvärdering. På Masano delar vi in rehabplanen i tre övergripande delar; inledning som är din inskrivning tillsammans med vår bedömning, den aktiva rehabiliteringen som innehåller planering, åtgärder och utvärdering samt sist men inte minst utskrivning och patientens fortsatta rehabresa. Här kan du se ett exempel på en av våra rehabplaner.


Referenser

1. Socialstyrelsen. Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Stockholm: Socialstyrelsen; 2003.

2. World Health Organization [WHO]. The International Classification of Functioning, Disability and Health- ICF. Geneva: WHO; 2001.

3. World Health Organization [WHO]. International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps: A manual of classification relating to the consequences of disease (ICIDH). Geneva: WHO; 1980.