Rehabilitering, vad är det?Att komma tillbaka efter långvarig sjukdom eller funktionshinder kan vara en utmaning. Stöd i processen är ofta avgörande för hur patienten mår långsiktigt. Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör det svårare för dig att studera, arbeta eller klara dig själv i olika skeden i livet kan du ha nytta av rehabilitering. Masano erbjuder rehabilitering för ett flertal olika sjukdomar och funktionsnedsättningar och har mångårig erfarenhet av att möta patienter i olika stadier av sitt rehabiliteringsförlopp.I början kan det kännas mycket att hänga med i terminologin, veta var man ska söka information och ta tag i sin rehabilitering. För att hjälpa dig på väg har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna vi får i början av processen som förhoppningsvis kan hjälpa dig att orientera dig.


Vad är rehabilitering?

Ordet rehabilitering kommer av latinets "rehabilitatio" som betyder att återskapa.Rehabilitering är insatser som syftar till att förebygga och minska fysiska, mentala, sociala och existentiella följder av en diagnos och ska hjälpa drabbade att återfå bästa möjliga funktionsförmåga och livskvalitet. Syftet med rehabilitering är helt enkelt att sträva och arbeta mot att patienten ska kunna återgå till tidigare funktion om möjligt samt att skapa bästa möjliga välbefinnande med ett så aktivt liv som möjligt. Det finns flera lagar och regelverk styr arbetet kring rehabilitering såsom Socialförsäkringsbalken, Arbetsmiljölagen, och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1), och om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)och det kan vara mycket att ha koll på.


Rehabilitering brukar delas in i medicinsk rehabilitering och arbetslivsinriktad rehabilitering. Hälso-och sjukvården ansvarar för den medicinska rehabiliteringen. Detta innebär åtgärder som ska leda till att patienten så långt som möjligt ska behålla eller få tillbaka sin fysiska och psykiska funktionsförmåga. Det finns olika sätt att arbeta med rehabilitering beroende på svårigheten och komplexiteten av situationen. Tre olika rehabiliteringsnivåer brukar beskrivas utifrån behov och insatta åtgärder unimodal rehabilitering. Dessa syftar till enstaka åtgärder som sätts in. Intermediär rehabilitering, när mer omfattande åtgärder av flera vårdyrken behövs, samt multimodal rehabilitering, då det finns ett klart rehabiliteringsbehov som kräver välplanerade och samordnande åtgärder där flera vårdyrken är inblandande och bästa arbetssättet är att vårdyrkena jobbar i team[1].


Vad menas med arbetslivsinriktad rehabilitering?

Arbetsgivaren ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Detta rör åtgärder som ska hjälpa patienten att så långt som möjligt behålla eller få tillbaka arbetsförmågan. Arbetsgången är att Försäkringskassan utreder behovet av arbetslivsinriktade åtgärder och samordnar insatser från olika aktörer såsom hälso- och sjukvården, arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten och andra aktörer för att patienten ska kunna återgå i arbete, studier eller arbetssökande. Den som håller i den medicinska rehabiliteringen ska samverka med Försäkringskassan och i samråd med patienten föreslå åtgärder som kan leda till att denne så långt som möjligt ska bibehålla eller få tillbaka funktionsförmåga.


Referenser

1. Gerdle B, Elert J. Arbetsinriktad rehabilitering. In: Människan i arbetslivet – teori och praktik: Studentlitteratur; 1999. p 128- 151.