Rehabilitering efter Covid-19Allt eftersom tiden går efter Covid-19 spreds i världen och först antogs ha ett relativt snabbt förlopp har vi upptäckt att det finns en grupp som blivit hårt drabbade och har svårt att komma tillbaka. En del har fått intensivvård och andra har klarat sig hemma under akutsjukvårdstiden. I efterförloppet har många kvar sviter efter infektionen. Det vi vet idag är att rehabiliteringsbehovet är stort. Regeringen har uppskattat att ca två av tre som vårdats på sjukhus behöver rehabilitering. Några är undernärda, en del har fått omfattande förlust av muskelmassa och muskelfunktion inklusive andningsmuskulatur. Andra presenterar symptom som långvarig smärta, neurologiska eller psykiska besvär såsom depression eller posttraumatiskt stressyndrom. Vanliga besvär är nedsatt gångkapacitet och svår trötthet som påverkar vardagen. För drabbade som dessutom har underliggande sjukdomar sedan tidigare blir återhämtningen än svårare. För de som har varit friska tidigare kan det bli en stor mental omställning att jobba med rehabilitering och hjälpinsatser när personen tidigare har klarat sig helt på egen hand.


Det kan vara svårt att veta var man ska vända sig för rehabilitering efter Covid-19. Var kan man få information, hjälp och stöttning? Inom svensk hälso-och sjukvård har beslut tagits att rehabilitering av patienter efter covid-19 ska ske i befintliga vårdflöden. Detta betyder att man ofta behöver vända sig till sin patientansvarige läkare på den hälsocentral där man är listad för att få hjälp vidare. På Masano har vi möjlighet att erbjuda rehabiliteringsinsatser för patienter som genomgått Covid-19 och har kvarstående rehabiliteringsbehov. Vi arbetar med interdisciplinär multimodal rehabilitering och erbjuder sex veckors rehabiliteringsprogram enligt MMR1 klassificering eftersom våra erfarenheter visar oss att komplex rehabilitering där flera professioner samverkar ger bättre resultat. Vårt Covid-19 team tar utgångspunkt i Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Rehabilitering i samband med covid-19 i slutenvården” som kom i maj 2020. Rehabiliteringen utgår från individens behov och kan innehålla allt från bedömning och träning av rörelseförmåga, nutrition och näringsbedömningar, ADL träning (aktiviteter i dagliga livet), hjälpmedelsbedömning, stödsamtal, psykologiska och psykosociala behov och bedömning av kognitiva förmågor mm(1).Referenser

1. https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid19/stod-till-halso-och-sjukvard/kommunal-halso-och-sjukvard