Multimodal rehabilitering, vad är det?Multimodal rehabilitering är för dig som kämpar med att komma tillbaka efter långvarig sjukdom eller funktionshinder[1],[2]. På Masano erbjuds multimodal interdisciplinär rehabilitering för ett flertal olika sjukdomar och funktionsnedsättningar. Vi har mångårig erfarenhet av att möta patienter i olika stadier av sitt rehabiliteringsförlopp. Då vi får många frågor om multimodal interdisciplinär rehabilitering och många tycker det är svårt att hänga med i terminologin varför vi skrivit ner lite svar på de vanligaste frågorna.


Vad innebär det att rehabiliteringen är multimodal?

Multimodal rehabilitering är en rehabiliteringsform som används för att behandla patienter med förhållandevis stora och komplexa rehabiliteringsbehov. Metoden förutsätter att ett fast team (ett team som följer patienten) som består av flera yrkesgrupper som planerar och samordnar rehabiliteringsåtgärder enligt ett visst program för att uppnå gemensamma mål som definierats tillsammans med patienten.


Vilka är fördelarna med en multimodal rehabilitering?

Tanken bakom multimodal rehabilitering är att samtidigt påverka flera faktorer som orsakar och vidmakthåller funktionsnedsättningar med tillhörande problematik som tex värk. Genom samordnade åtgärder som koncentreras under en avgränsad period, exempelvis fyra till åtta veckor, ökas chanserna för att man ska kunna bryta mönster så att patienten kan få ett mer välfungerande liv.


Vad ska en multimodal rehabilitering innehålla?

Centrala beståndsdelar i multimodala program, även kallade MMR-program, inkluderar psykologiska, pedagogiska och fysiska komponenter. De insatser som ingår är delvis specifika för de olika yrkesgrupperna i teamet, men innehåller också ofta pedagogiska moment med utbildning om sjukdomen och/eller funktionsnedsättningen med tillhörande symptom och problematik och olika metoder för att hantera symptomen och problematiken. Detta handlar ofta om olika copingstrategier. Det multimodala rehabiliteringsprogrammets olika komponenter syftar till att ge patienten olika verktyg att brett hantera de negativa konsekvenserna av långvarig sjukdom med, och utveckla patientens befintliga resurser i olika situationer. Det innebär i praktiken att målen för rehabiliteringen främst utgår från delaktighetsperspektivet. Det är patienten som är i centrum, och att andra mål riktade mot kroppsfunktion och aktiviteter isolerade från din egen vardagsmiljö är sekundära eller betraktas som delmål och stödstrategier på vägen. Tankar, beteenden och omgivning är centrala och nödvändiga att påverka för att uppnå ett gott resultat av rehabiliteringen.


Vanliga allmänna mål för MMR program brukar vara att påverka; förmågan att delta i olika vardagliga roller. Till exempel förbättra förmågan att utföra arbetsuppgifter och hushållssysslor. Det känslomässiga måendet är ett annat delmål. Att minska graden av depression, ångest, ilska samt irritabilitet. Den fysiska funktionen, hälsa och livskvalitet och smärtupplevelse. För att få till ett lyckat resultat så gäller det att rehabiliteringen är välplanerad med samordning av de moment som ingår. Personalen, som här består av olika yrkesgrupper, jobbar i team med ett interdisciplinärt arbetssätt där patienten är en viktig del av teamet. Det innebär en tydlig struktur för hur de olika yrkesgrupperna och du som patient ska kommunicera så att behandlingar, åtgärder och målsättningar kan planeras, samordnas och utvärderas. I våra program ingår målformulering tillsammans med patienten som en viktig del i rehabiliteringsplaneringen. Målen bör vara relevanta, konkreta och motiverande, samt ska kunna mätas och delas upp i delmål.


Referenser

1. Rivano-Fischer M. Om rehabiliteringsprocessen – innebörd och tillämpning, Projekt, Socialstyrelsen. 2000.

2. Wade DT, de Jong BA. Recent advances in rehabilitation. BMJ 2000;320:1385-8.