Team med dig i centrumVi på Masano har valt att bygga starka team kring dig som patient med mångårig praktisk erfarenhet som regelbundet fortbildar sig för att upprätthålla djup och bred kompetens. Hos oss träffar du erfarna teamspecialister som följer dig genom din rehabiliterings-och hälsoresa. Beroende på dina behov sätter vi ihop ett skräddarsytt team som följer dig. Vi strävar efter att se hela dig och dina behov och jobbar enligt interdisciplinär multimodal rehabiliteringsmodell.

Våra teamspecialister inkluderar


Läkare i rehabiliteringsmedicin

Vår läkare har det övergripande medicinska ansvaret för din rehabilitering och granskar alla inkomna remisser och tar ställning till om om vi kan hjälpa dig. Vår läkare står bakom våra program för att leda, samordna och säkerställa att vi på Masano kan genomföra kvalificerade rehabiliteringsinsatser utifrån ett holistiskt eller bio-psyko-socialt synsätt. Utgångspunkten för såväl utredning som rehabiliteringsåtgärder är helhetstänkande, med analys av funktion, förmåga och delaktighet samt med beaktande av såväl personliga faktorer som omgivningsfaktorer. Den allmänna benämningen rehabilitering står för komplexa, tidsmässigt samordnade insatser av medicinsk, psykologisk, pedagogisk och social art. Syftet är att eliminera, minska eller kompensera för allvarligare nedsättningar i funktion och aktivitetsförmåga orsakade av sjukdomar och skador.


Fysioterapeut

Vår fysioterapeut fokuserar på din rörelse-och funktionsförmåga och arbetar tillsammans med dig för att efter grundlig bedömning och genomgång främja hälsa, minska lidande och till att behålla eller återvinna optimal rörelseförmåga och rörelsebeteende. Fysioterapeutiska insatser syftar till att återfå och bibehålla optimal funktionsnivå för att kunna vara delaktig i vardagslivet. Fysioterapeuten gör utredning av funktionsförmåga och förutsättning för rörelse samt vilka rehabiliteringsbehov som finns. Insatser består av anpassad fysisk träning, funktionell träning, kompensatoriska åtgärder i form av förskrivning av hjälpmedel kopplat till gång och förflyttningsförmåga.


Arbetsterapeut

Arbetsterapi har som övergripande målsättning att öka dina möjligheter att leva ett värdefullt liv i enlighet med dina egna önskemål och behov samt i förhållande till omgivningens krav. Arbetsterapeutens ansvar hos oss är att stödja och sporra dig att själv utveckla dina fysiska, kognitiva och sociala förmågor. Det kan vara allt från att utreda, bedöma, prova ut och anpassa olika typer av fysiska och kognitiva hjälpmedel.

Arbetsterapeutiska insatser syftar till att bibehålla och förbättra hälsa och välbefinnande vid nedsatt aktivitetsförmåga. Utgångspunkten är personens syn på sin situation och sina behov, med hänsyn tagen till möjligheter och hinder i omgivningen. Arbetsterapeutens insatser består av utredning av aktivitetsförmåga, behandling/träning av förmåga, kompensatoriska åtgärder i form av förskrivning av hjälpmedel inom hela området rörelsehinder och kognition, bedöma och utfärda intyg i samband med bostadsanpassning.


Logoped

På Masano jobbar logopeden med din kommunikationsförmåga, talet, språket och rösten samt vid behov med ät och sväljsvårigheter. Vår logoped kan hjälpa dig med övningar gällande kommunikation samt svalgfunktion samt vid behov prova ut och förskriva kommunikationshjälpmedel.


Socionom

Vår socionom fokuserar på psykosociala utredningen, bedömning och åtgärder. Vår socionom bidrar med psykosocial kompetens och jobbar med dig utifrån dina specifika behov. Det kan vara allt från att utreda behov av sociala insatser, stöd i kontakter med myndigheter, ansökningar gällande olika former av bistånd, socialförsäkringsfrågor, färdtjänst, juridiska frågor och god man.


Psykolog

Hos oss kopplas psykolog in som behovsresurs och ansvarar för bedömning av kognitiva funktioner och känslomässigt mående. Bedömningarna görs genom samtal och standardiserade psykologiska metoder. Behandling kan ske via samtal eller kognitiv träning, med patient. Fokus är på att öka förståelse för konsekvenser av uppkomna funktionsnedsättningar samt ge stöd för att kunna hantera känslomässiga reaktioner.


Sjuksköterska

Vår sjuksköterska fokuserar på att förebygga ohälsa och främja hälsa och arbetar för att genom undervisning och vägledning göra dig som patient aktiv och delaktig i din rehabiliterings-och hälsoresa.Ett område som ingår i sjuksköterskans ansvarsområde är livsstilsvanor som till exempel sömn, stress och kost. Vår sköterska stöttar dig i att upprätta och upprätthålla sunda rutiner liksom avstämningar kring ditt generella mående.


Här kan du läsa mer om vårt arbetssätt