Interdisciplinär rehabiliteringPå Masano har vi mångårig erfarenhet av arbete med rehabilitering. Det känns fantastiskt spännande att kunna erbjuda en rehabilitering som binder samman hög service och kunnande med högteknologiska vårdinsatser understödda av utvecklad informationsteknologi. Det gör att vi kan bedriva en högre grad av avancerad rehabilitering.


Vid högteknologiskt avancerad rehab är vår traditionella rehabiliteringsmetodik i fokus. Ett viktigt ledord för oss inom Masano är teamarbete. Teamet med dig som patient är i centrum för alla insatser[1].Det finns olika typer av teamarbete, multi-, inter- och transdisciplinärt teamarbete. Dessa arbetssätt har alla för-och nackdelar[2]. Multidisciplinära team jobbar med parallella utredningar och behandlingar med målsättningar från olika yrkesgrupper samt dialog som går mellan ansvarige läkare och andra yrkesgrupper. Kort kan det beskrivas som i det multidisciplinära teamet har vi lite kontakt med varandra med olika roller där var och en jobbar separat mot det gemensamma målet. Fördelar med denna typ av team är tidseffektiva teamkonferenser och en väldefinierad auktoritet och kontroll. Nackdelar är att kommunikation mellan teammedlemmar hindras och att teammedlemmarnas kompetens inte utnyttjas optimalt.


Transdisciplinära team jobbar med samordnad utredning och behandling med integrerade mål där patienten är expert och arbetet kan ske rollöverskridande. Det betyder att behandling kan ledas av olika teammedlemmar som kan ta över varandras roll. I det transdisciplinära har medlemmarna i princip samma roller och ansvarsområden, vilket kan snabba upp processer men kan även förvirra då gränserna mellan yrkesgrupperna samt ansvar och kompetens blir mindre tydliga[3].


Interdisciplinära team innebär att utredning och behandling samordnas med sammanställda målsättningar utifrån de olika yrkesgruppernas kunskap och ditt behov som rehab patient. I korthet utgår interdisciplinärt teamarbete utifrån samordningsprincipen och strävar efter gemensamma målsättningar där uppläggningen av insatserna diskuteras. Gruppen, inklusive patienten, fattar beslut och har ansvaret. Fördelarna är synergieffekter, du som patient är medlem i teamet och allas kompetens utnyttjas optimalt. Nackdelar kan vara att det tar kortsiktigt det tar längre tid på konferenser samt att dokumentationen tar längre tid[1]. I det interdisciplinära teamet är man mer beroende av varandra för att kunna lösa uppgifterna och bedömningar samt planering sker i samråd.


Inom Masano har vi valt att arbeta interdisciplinärt för att kunna ge dig som patient såstor insyn och delaktighet som möjligt samtidigt som vi vinner en god överblick och samordning. Vi upplever att detta är den arbetsform som ger bäst kvalitet för patienten och ger oss stora utvecklingsmöjligheter.


Här kan du läsa mer om Masanos arbetssätt


Referenser

1. Katzenbach JR, Smith DK. The discipline of teams. Harv Bus Rev. 1993 MarApr;71(2):111-20

2. Rivano-Fischer M. Om rehabiliteringsprocessen – innebörd och tillämpning, Projekt, Socialstyrelsen. 2000.

3. Blomqvist, Suzanne (2004) Ju mer vi är tillsammans? Mångprofessionellt teamarbete i vården. Forum för organisations- och gruppforskning, FOG-rapport nummer 50. Linköpings universitet.