ICF - International Classification of Function and DisabilityPå Masano erbjuds rehabilitering för ett flertal olika sjukdomar och funktionsnedsättningar. Vi har mångårig erfarenhet av att möta patienter i olika stadier av sitt rehabiliteringsförlopp. En hörnpelare vi tror på är ”det är inte bara hur man har det, utan också hur man tar det”. För oss innebär det att det inte bara är funktionstillståndet hos dig som patient som har betydelse, utan även hur omgivningsfaktorer spelar roll.


Ett av våra viktigaste arbetsredskap är att vi följer rehabprocessen och mäter framsteg kontinuerligt. Detta gör vi utifrån holistiska mål som vi tillsammans med dig som patient satt upp. Detta helhetsperspektiv utvärderas och en uppföljning till en komplex process sker där vi måste ta hänsyn till mätbara faktorer såväl som upplevelser. För att kunna utvärdera resultat är det viktigt att det finns en gemensam terminologi och likartade metoder för att kartlägga behov, värdera uppnådda mål och bedöma rehabiliteringens framgång. Då gäller det att veta vad man ska mäta. Vad är viktigt? Vi lutar oss mot WHO:s klassifikationssystem Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF, International Classification of function and disability)[1],[2],[3]som ger oss möjlighet att ta in omgivningens inflytande på funktionshinder och även få förståelse för hur omgivningsfaktorer samverkar i uppkomsten av funktionshinder[4],[5].ICF:s referensram är hälsorelaterad och utgår från kroppsliga, personliga, sociala och kontextuella perspektiv. De erbjuder en internationellt standardiserad nomenklatur för att förstå och beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd. En viktig poäng med ICF är att klassificeringen dels tar sin utgångspunkt i kroppen och individen, dels i kontexten som beskrivs både utifrån omgivningen och från personfaktorer. Delen som berör individen handlar om faktorer som rör funktionstillstånd och funktionsnedsättning samt aktivitet och delaktighet. Den del som gäller miljö rör omgivningsfaktorer och personliga faktorer. Som omgivningsfaktorer räknas den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken en person lever och verkar. Dessa faktorer kan vara antingen underlättande eller hindrande.


Detta helhetsperspektiv möjliggör en god kartläggning av ditt behov en god grund för att sätta mål med rehabilitering i samråd[1]. Genom att utgå från ICF kan vi skräddarsy din rehabiliterings-och hälsoplan för att ta in en bred översyn över faktorer som kan påverka din hälsa.

Här kan du se mer information om


Referenser

1. Socialstyrelsen. Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Stockholm: Socialstyrelsen; 2003.

2. World Health Organization [WHO]. The International Classification of Functioning, Disability and Health- ICF. Geneva: WHO; 2001.

3. World Health Organization [WHO]. International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps: A manual of classification relating to the consequences of disease (ICIDH). Geneva: WHO; 1980.

4. Schneidert M, Hurst R, Miller J, Ustun B. The role of environment in the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Disabil Rehabil. 2003;25(11-12):588-95

5. Smedby B, Dahl T. WHO:s nya klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. En presentation av ICF. Socialmedicinsk tidskrift 2002;6:486-95.