Det kan vara en djungel att hitta rätt inom rehabilitering. Vad gör sjukvården? Vad gör andra?Hälso- och sjukvårdens uppgift är att föreslå åtgärder som ska leda till att patienten så långt som möjligt kan bibehålla eller återfå fysisk och psykisk funktionsförmåga. Detta görs inom Masano genom att tillsammans med patienten göra en gemensam rehabiliteringsplan med insatser som vi genomför, följer upp och utvärderar. Här kan du läsa mer om vad rehabiliteringsplan innebär.

En patient med sjukskrivning och nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning sätts olika rättsregler i spel som skydd i detta utsatta läge. Dessa regelverk utgör grunden för arbetsinriktad rehabilitering och innefattar regler i arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken samt lagen om anställningsskydd. Det är svårt att hålla reda på allt varför vi på Masano har socionom som kan guida dig genom dina möjligheter och skyldigheter i sjukskrivningsprocessen hjälpa till med arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsmiljökartläggningar och bedömning av arbetsförmåga.


Några tips från vår socionom: Det finns mycket att hålla reda på för patienter i rehabiliteringsfas som planerar för arbetsrehabiliteringsfas. Det finns bland annat så kallade arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder som kan föreslås som ska leda till att patienter med nedsatt arbetsförmåga kan förkorta sjukskrivningstiden eller häva nedsättning av arbetsförmåga.

  1. Sätt dig själv i förarstolen. Ingen vet bättre än du vad du behöver för att få till en lyckad arbetsrehabilitering. Skriv ned vad som är viktigt för dig och varför.

  2. Bestäm ett inledande möte innan du sätter igång med din närmaste chef. Din chef har rehabiliteringsansvaret. Beskriv dina rehabiliteringsbehov och försök komma fram till hur din sjukskrivningstid kan användas på bästa sätt i rehabarbetet.

  3. Rehabilitering sker alltid utifrån ditt och arbetsplatsens behov och förutsättningar och ska ske i samarbete mellan dig och din chef. Se till att göra en inventering av både dina förutsättningar och arbetsplatsens. Fundera över om det behövs fler involverade i din arbetsrehab för att du ska få så bra resultat som möjligt och se över möjligheten att koppla in dem. Ta med dig underlagen från din medicinska rehabilitering som beskriver dina nedsättningar och eventuella behov av anpassningar.

  4. Var överens om vad du behöver för arbetsrehab insatser för att du ska ha så stor chans som möjligt att återvända/komma tillbaks i så stor utsträckning som möjligt i arbete. 1. Det är viktigt för dig att se till att du får upprättat en rehabiliteringsplan i samråd med din arbetsgivare något som 30 kap. 6 § Socialförsäkringsbalken (SFB) trycker på (1).

  5. Behöver du en arbetsförmågebedömning? Kom i så fall överens om en tredje part som gör denna bedömning och vad som ska ingå i denna.

  6. Det åligger din chef att genomföra eventuella arbetsanpassningar som ni kommit överens om behöver genomföras (2). Det finns även möjlighet att få bidrag till arbetshjälpmedel om det skulle underlätta för dig att arbeta kvar eller börja arbeta igen efter sjukskrivning (2). Din chef kan även ha möjlighet att söka arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för att förebygga sjukfrånvaro eller underlätta för dig som medarbetare att komma tillbaka i arbete (3).

  7. Bestäm en tid för uppföljning.

Håll även utkik på förändringar som kommer att inträffa i din region inom snar framtid. Regeringen har nyligen utkommit med en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner för att stimulera till att ge sjukskrivningsfrågan högre prioritet i hälso- och sjukvården och för att utveckla sjukskrivningsprocessen, den s.k. sjuk-skrivningsmiljarden (4). Inom denna överenskommelse finns en satsning på koordineringsinsatser som kan vara i form av personligt stöd, intern samordning, samverkan med andra aktörer och liknande insatser som främjar den enskilde patientens återgång till arbetslivet. Förhoppningsvis innebär detta mer stöd för patienter i din region.


Referenser

1. Socialförsäkringsbalken

2. Information från Försäkringskassan

3. Information från försäkringskassan gällande bidrag för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro

4. En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings och rehabiliteringsprocess Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 2020