Tänk SMART

Smarta mål ska vara

  1. Specifika: Det ska vara tydligt vad som ska uppnås och det ska vara exakt så att det inte går att misstolka. 

  2. Mätbara: Redan vid start när målets sätts bör du besluta hur du ska mäta att du har lyckas. Det är av stor vikt hur det ska gå till, är det en viss kostnad, tid, kvalitet, etc.

  3. Accepterade: För att uppsatta målet ska upplevas som relevant måste man först acceptera vad målet innebär. Saknas det förståelse för målet är det svårt känna motivation för att uppnå det. Är man flera som är delaktiga ska alla involverade kunna stå bakom målet.

  4. Realistiska: Målet ska vara en utmaning inom realistiska ramar.

  5. Tidsbegränsade: Man bör sätta ett tydligt uppsatt slutdatum som motverkar att målet skjuts och främjar att resultat nås. Att sätta tiden är lika viktigt som målet självt. För kort tid gör även ett realistiskt mål omöjligt och vice versa. 

tänk smart.png