Acceptance and Commitment Therapy

ACT kan snarare beskrivas som ett förhållningssätt, eller en metod att förhålla sig till livet. En del vill kalla det "training", för att betona skillnaden från regelrätt psykoterapi. "Training" eller träning för att kunna ge oss mer utrymme och större flexibilitet i förhållande till de känslor, tankar och kroppsliga  reaktioner - som ofta medvetet eller omedvetet (semimedvetet) styr oss och våra handlingar. Genom att acceptera det vi behöver förhålla oss till som är svårt att påverka, kan vi lägga kraften och energin på att verka i det utrymme vi har! Vad som enligt ACT kan få oss att erövra en god livskvalitet är om vi vet vad vi värderar i livet och vad vi vill göra plats för, och att våra mål är konkreta och ligger i enlighet med våra värderingar.

Kortfattat och  förenklat:

1. Identifiera vad man tycker är riktigt viktigt i livet (Värderingar), och

2. Ta faktiska, konkreta steg (Ändamålsmässigt Handlande) i riktning mot vad man tycker är viktigt i livet (Värderad riktning/Mål) och att 

3. Acceptera att det finns saker som ligger bortom vår förmåga att ändra. Såväl tankar, känslor som skeenden

4. Att distansera sig  till de tankar, känslor och reaktioner som kan göra ett hinder i vår vardag.(Kognitiv defusion). Att iklä sig rollen som observatör snarare än upplevare i skeendet

5, Mindfullness - har sitt ursprung i ACT. Att vara närvarande, med öppet sinne, intresserad och mottaglig.

mindset-743166_1920.jpeg