ACT - Acceptance and Commitment Therapy

ACT är en förkortning för Acceptance and Commitment­ Therapy och uttalas som engelskans »act«, agera. ACT är en del av "tredje vågens KBT" och skiljer sig delvis från KBT genom sitt fokus på förhållningsätt till tankar, känslor och handlingar och sitt tydliga fokus på mål genom Värderad riktning. En värderad riktning kan enligt, ACT, bidra till livskvalitet trots de svårigheter och hinder vi alla möter på vägen.

ACT används även inom arbetslivet eller som prevention av stress och psykisk ohälsa i olika sammanhang och då brukar man använda uttrycket Acceptance and Commitment Training för att förtydliga att det inte är regelrätt psykoterapi.

Sandig strand