ICF - Internationell klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa

På Masano erbjuder vi rehabilitering/habilitering för ett flertal olika sjukdomar och funktionsnedsättningar. Vi har mångårig erfarenhet av att möta patienter i deras olika stadier i rehabiliteringen. En av våra pelare är att vi tror på att det är inte bara hur man har det, utan också hur man tar det. För oss innebär det att det är inte bara funktionstillståndet hos dig som patient som spelar roll, utan även hur omgivningsfaktorer spelar roll. Ett av våra viktigaste arbetsredskap är att vi följer rehabiliteringsprocessen och mäter framsteg kontinuerligt utifrån holistiska mål som vi tillsammans med dig som patient satt upp. Detta helhetsperspektiv gör utvärdering och uppföljning till en komplex process då man självklart måste ta hänsyn till mätbara faktorer såväl som upplevelser. 

grafiska former

För att kunna utvärdera resultat är det viktigt att det finns en gemensam terminologi och likartade metoder för att kartlägga behov, värdera uppnådda mål och bedöma rehabiliteringens framgång. Då gäller det att veta vad man ska mäta. Vad är viktigt?

Vi lutar oss mot WHO:s klassifikationssystem Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF, International Classification of Function and Disability) som ger oss möjlighet att ta in omgivningens inflytande på funktionshinder och även få förståelse för hur omgivningsfaktorer samverkar i uppkomsten av funktionshinder. ICF:s referensram är hälsorelaterad och utgår från kroppsliga, personliga, sociala och kontextuella perspektiv, och erbjuder en internationellt standardiserad nomenklatur för att förstå och beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd.

Förenklat kan ICF förklaras att det inte är våra diagnoser eller funktionshinder som styr vår upplevelse av hälsa! Att anse sig vara av god hälsa med en hög livskvalitet innebär inte att vi är "friska", utan det är vilka möjligheter och förutsättningar vi har att hantera vår tillvaro (psykiskt, socialt, fysiskt och omgivningsfaktorer) som avgör vår upplevelse.

Detta är något vi på Masano har med oss i varje kontakt med dig!