INFORMATION OM REHABILITERINGEN

VÄLKOMMEN TILL MASANO HEALTH E-REHABILITERING

Upplägget på rehabiliteringen

I portalen har vi några block Patientportalen, Träningsrummet, Kunskapsbanken och Masanos träningsapp. Nedan följer en liten beskrivning av vad de olika blocken innebär och hur du ska använda dig av dessa i din rehabilitering. 

Patientportalen

Se på patientportalen som vår kommunikationscenter, det är här vi bokar alla uppkopplade pass. såsom videomöte, chatt, gruppmöten/samtal, tester, in och utskrivningssamtal. Det är även från kursportalen som vi skickar de formulären som ni ska fylla i innan påbörjad rehabilitering. 

Träningsrummet

I träningsrummet går du in och tränar på våra Livestreamadepass. De kommer sedan att laddas upp på sidan och ligga under den kategorin som de faller under, t.ex. konditions pass går in under kondition och styrka, yoga går in under pilates. 

Kunskapsbanken

Här hittar du alla föreläsningar till exempel träningslära, sjukdomslära, kost, stress, fot, axel med mera. Från patientportalen kommer ni att få upp att ni har en uppgift som ni måste göra i form av att gå igenom föreläsningen. Dagen efter utsatt datum kommer en uppföljning i ett gruppmöte där man kan ställa frågor om föreläsningen. 

Masanos träningsapp

Här kommer ni att få ett individuellt anpassat träningspass som kan justeras eller stegras under hela rehabresan. Man kan även få extra program tilldelat om man så vill i denna app. Efter varje pass kommer ni att få fylla i en snabb känsla av passet samt skriva en kommentar om det behövs. Denna kommentar återkopplas direkt till din terapeut. I denna app så kan vi sammanställa värdefull information som vi/du senare kan se hur ditt mående påverkas över tid med kontinuerlig träning.

Teamarbete

På Masano jobbar vi utifrån ett interdisciplinärt teamarbete. Interdisciplinärt team innebär samordnad utredning och behandling med integrerade målsättningar utifrån de olika professionernas kunskap och patientens behov. I teamarbetet och rehabiliteringsplanen använder vi oss av klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (International Classification of function and disability, ICF) för att holistiskt ta in hur funktionshinder påverkar patientens funktion, aktivitet, och delaktighet. Vi arbetar tillsammans med patienten med omgivnings- och personfaktorer och hur dessa kan komma att påverka deras rehabprocess ur ett resurs - hinderperspektiv och inkluderar denna process i teamarbetet runt och tillsammans med patienten. 

Målsättning

Vi vill att innan det är dags för inskrivningen så ska ni börja tänka på era mål - vad är det ni vill uppnå med rehabiliteringsperioden. Vi vill att ni ska komma på 1-3 mål som vi ska jobba mot. Utifrån dessa mål vill vi även att ni ska tänka på egna aktiviteter som är direkt kopplade till målen.

Ett mål är en beskrivning som ger tydlighet i vad som ska uppnås. Mål handlar med andra ord om resultat och är en effekt av vad jag gör och hur jag gör det.

Syftet med mål är att skapa drivkraft, fokus och utveckling. När jag vet vad jag skall uppnå skapas grunden för kvalitet och effektivitet i mitt agerande. Ett bra individuellt mål är tydligt kopplat till ditt övergripande mål och skapar motivation för dig. Genom SMART-metoden kvalitetssäkras själva målformuleringen. En vanlig beskrivning av SMART-metoden är att målen skall vara:

  • Specifika: Tydliga med en klar definition av det resultat som ska uppnås.

  • Mätbara: Målnivåer och mätmetoder som gör det möjligt att avgöra om målen uppnåtts.

  • Accepterade: Att målen formuleras i jag-form och att både du och ditt rehabteam är överens om målen, d v s har accepterat målen.

  • Realistiska: Målen skall upplevas realistiska, d v s att både du och ditt rehabteam tror att målen kommer att uppnås.

  • Tidsatta: Datum då målen skall vara uppfyllda.

Exempel på mål:

  • När jag kommer hem från jobbet ska jag orka leka med mina barn i 1 timme

  • Jag ska klara att gå/springa 5 km inom x antal månader

  • Jag ska gå ner 15 kg inom x antal månader

Rehabiliteringsplan

Rehabiliteringsplanen säkerställer patientens delaktighet och tydliggör behandlingsperioden. Rehabiliteringsplanen sätts upp tillsammans med patient och team vid inskrivningssamtalet det följs sedan upp av patientens kontaktperson och/eller flera professioner när teamets sammansatta insatser behöver synkroniseras.

Framtidsplan

Utifrån rehabiliteringsplanen så bygger vi vidare på våra mål. Vissa mål som vi skrev i rehabiliteringsplanen kanske var delmål mot något större mål som du vill jobba mot.

Det är viktigt att vara medveten om hur mycket tid som man lägger på varje aktivitet, detta är något som du kommer att få tänka på när du gör din aktivitetsbalans. 

Får du med vilar och när i så fall? Varför gör du vissa aktiviteter, gör du dem för din skull, eller för någon annans? 

Du måste frågad dig om du måste och om du vill. 

Prioritering:

Ha kvar de aktiviteter som du gör för din skull och mår bra av? Välj bort onödiga som stjäl energi och som görs av fel anledning (dålig rutin). Kan man delegera bort någonting?

 

Planering:

Lägg energin där du vill använda den och inte på att tex ta sig från en aktivitet och hem. Eller på att förbereda för det som egentligen ska göras?

Kan du lägga in vila innan en viktig aktivitet? Vilken tid på dagen funkar det bäst att göra den? Lägg DINA behov först istället för att anpassa sig efter andras fullbokade scheman.