Beautiful Landscape

Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna som vi får.

FAQS

FRISKVÅRDSBIDRAG

Arbetsgivaren kan skatte- och avgiftsfritt ge sina anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård. Om den anställda har kostnad för till exempel personlig tränare, streamad träningstjänst gym, eller annan motion kan arbetsgivaren mot kvitto betala ett skattefritt friskvårdsbidrag om maximalt 5 000 kronor per år inklusive moms.

UTOMLANDS I JOBB OCH BEHÖVER REHABILITERING?

Förmån av vård och läkemedel utomlands för en anställd som insjuknat under tjänstgöring utomlands är skattefri. Boka en gratis konsultation hos oss och vi kan berätta om vad vi kan erbjuda. Vi prioriterar att få till en snabb handläggning och erbjuder start inom en vecka.

BRUTTOLÖNEAVDRAG. SKATTEFRIHET FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR ATT FÖREBYGGA OCH ÅTGÄRDA OHÄLSA

Din arbetsgivare kan välja att finansiera din rehab vilket är skattefritt vid vissa tjänster. Vid tjänster som inkluderar förebyggande eller rehabiliterande behandling genom exempelvis fysioterapeut eller samtalsstöd i förebyggande eller rehabiliterande syfte oavsett om behovet uppstått på grund av händelser i arbetet eller händelser av mer privat karaktär.

SJUKSKRIVNING

Din remitterande läkare är ansvarig för din sjukskrivning

REGISTRERING AV PERSONUPPGIFTER

När du söker rehabilitering hos oss registrerar vi personuppgifter om dig i olika vårdregister. Det för vi för att du som patient ska få en så god och säker vård som möjligt.

Vi behandlar dina personuppgifter för

  • att föra patientjournal för att upprätta annan dokumentation som behövs i och för vård av patienter

  • administration som rör dig i syfte att ge vård

  • att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning

  • att fortlöpande utveckla och kvalitetssäkra vården

  • planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten samt fö ratt framställa statistik och forskning om häso- och sjukvården

Behandlingen av dina personuppgifter för uppfyllande av dessa ändamål är reglerad i Patientdatalagen

TYSTNADSPLIKT

För vårdregister gäller sekretess och tystnadsplikt. Obehöriga hindras från att få tillgång till dina personuppgifter genom säkerhetsåtgärder tex. begränsning av behörighet för åtkomst till patientuppgifter. Vi kan vid särskilda fall lämna ut uppgifter om dig förutsatt om varken du eller någon närstående till dig lider med av ett utlämnande. Utgångspunkten vid dessa tillfällen är att utlämnandet sker med ditt samtycke. I vissa fall har vi dock enligt lagstiftning uppgiftsskyldighet gentemot regioner och myndigheter.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

I regel bevaras patientjournaler med tillhörande personuppgifter i minst 10 år från sista vårdtillfället.

TILLGÅNG TILL DIN EGEN JOURNAL

Som patient hos Masano har du tillgång och full insyn i din egen journal.