PHOTO-2020-08-26-10-04-29%2520(3)_edited_edited.jpg

COVID-19 REHABILITERING

Mitt under den pågående pandemin står det tydligt att många som har blivit drabbade av Covid -19 också har ett långtgående rehabiliteringsbehov som kan var svårt för vården att möta.  Vi hjälper dig som behöver teamrehabilitering och erbjuder 6 veckors rehabilitering med vårt interdisciplinära team med möjlighet till uppföljning i 5 månader. Vi har ett löpande intag varje vecka till vårt program för att du ska få komma igång så fort som möjligt.

TEAM OCH SMARTA VERKTYG
FÖR ATT SÄTTA DIG I FÖRARSTOLEN

SÄKER KONTAKT PÅ FLERA SÄTT - PÅ DINA VILLKOR

Säker kontakt live eller i chat
Masano e-rehab erbjuder snabb och säker kontakt med våra experter. Vi träffar dig över videolänk enskilt eller via gruppmöten, eller så chattar du säkert med oss när du behöver under dagen.

EVIDENSBASERADE TRÄNINGSPROGRAM

Vi är jättepeppade att kunna erbjuda dig en träningsbank med streamad träning utformad och validerad av forskare. Effektiv träningsmöjlighet med bevisad effekt.

PEPPNING TILLSAMMANS LIVE!

Inget går upp mot att träffas och träna tillsammans. Varje vecka har vi livestreamade träningspass med vår fysio. Boka in dig och ha kul tillsammans!

KUNSKAPSBANKEN FÖR ETT FRISKARE LIV

Tillsammans med Umeå Universitet har vi tagit fram en kunskapsbank där vi ger dig information om din sjukdom och din  hälsa samt utmanar dig att kritiskt granska dig själv och din livssituation. Välkommen att ta del av en interaktiv resa för bättre livskvalitet.

SMART PT I FICKAN

Förutom en fullspäckad digital plattform har du även tillgång till en skräddarsydd övniingsbank som du tillsammans med din fysio jobbar fram. Appen hjälper dig hålla reda på dina övningar och ger dig och din fysio möjlighet att följa din träning.

DU ÄR I FÖRARSÄTET MED FULL INSYN

Masano e-rehab är uppbyggt kring ett journalsystem där du har fullinsyn, kan boka in möten och chatta samt träffa rehabteamet. Vi kan ge dig e-rehab på dina villkor.

PROGRAMUPPLÄGG

Evidensbaserat upplägg kombinerat med senaste teknologin för bästa effektivitet och resultat

6 VECKOR MED MÖJLIGHET TILL YTTERLIGARE 5 MÅNADERS UPPFÖLJNING

Masano Health Interdisciplinära rehabilitering för patienter efter Covid – 19 riktar sig till dig som bedöms ha ett kvarstående rehabiliteringsbehov som infattar fler än en profession inom Primärvården eller Specialistvården. 6 veckors programmet är utformat i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer och framtaget tillsammans med erfaren Rehab personal och medicinsk expertis. Vår övertygelse är att god rehabilitering utformas i ett nära samarbete mellan behandlare och patient, med hög patient delaktighet och en individuell anpassning som bygger på kunskap om rehabiliteringens komplexitet. Ditt aktiva deltagande och inflytande är central i rehabiliteringsplanen, den löpande rehabiliteringen och i den av dig utformade framtidsplanen

REHABILITERING PÅ DINA VILLKOR OCH MÖJLIGHETER

Anpassningen och det precisa innehållet i rehabiliteringen bestäms under det inledande Team inskrivningsmötet där vi tillsammans utformar den Rehabiliteringsplan som ligger till grund för den 6 veckor långa interaktiva rehabiliteringen. Det utses också en rehabiliterings samordnare som tillsammans med dig ansvarar för genomförandet av din rehabilitering och uppföljningar under perioden. Tillsammans med teamet och Rehab samordnaren fördelas pass och intensitet över veckans 7 dagar för att passa dig, din vardag, din ork och dina mål. En viktig del av inskrivningen är tester och genomgång som görs individuellt över video med fysioterapeut samt med sjuksköterska och/eller arbetsterapeut. Under hela din rehabilitering har du samma behandlingsteam. 
Du har ca 6 och 10 timmars interaktiv tid i veckan med teamet. Den består av individuella möten med behandlare, gruppsamtal, live träningar, chattforum och teammöten. Utöver denna tid tillkommer den individuella träningen/övningarna, inläsning i kursplattformen samt de egna coachade aktiviteterna. Med hänsyn till de individuella förutsättningarna upptar rehabiliteringen inräknat den interaktiva tiden såväl som egen aktivitet, teori och träning ca 10–13 timmar i veckan.  
Målet med Masanos rehabiliteringsprogram är långsiktiga förbättringar och nya verktyg som håller över tid, så integreringen i din vardag är en självklar arbetsordning. Programmet förankras långsiktigt i din vardag genom att vi jobbar utifrån dina specifika mål som kan vara allt utifrån fysiska-, familj/relations-, jobb eller fritidsaspekter. Du bestämmer en eller två egna aktiviteter som coachas med hjälp av teamet.   
Av denna anledning kompletteras också rehabiliteringsplaneringen med din framtidsplan under vecka fyra, och rehabiliteringsinnehållet riktas mot framtidsplanen. Rehabiliteringen avslutas med nytt teammöte och vi genomför samma tester och skattningar som vid inledningen. Återkoppling sker genom en rehabiliteringsrapport till remittent och dig innehållande; din inledande rehabiliteringsplanering, framtidsplanering, de individuella kontakterna, rapport och diagram över samtliga aktiviteter och genomförda inklusive tester vid in och utskrivning.

BÄSTA VERKTYGEN FÖR EN EFFEKTIV REHABILITERING

Masano Health E-rehab är byggt utifrån fem byggstenar;  

1. Interaktion – basen i programmen är den nära kopplingen mellan behandlade team och patient. Interaktion sker på flera sätt och kan ske på daglig basis;  

a. Individuell chatt med dina behandlare inkluderande möjligheten att sända bilder, filmer och bilagor 

b. Individuella videosamtal med enskild behandlare och med team 

c. ”Gruppchatt ” med behandlare 

d. Gruppsamtal och träningar över video med behandlare  

e. Full koll och analys genom att du skattar samtliga individuellt utförda träningar/övningar för din egen och rehabsamordnarens/teamets räkning. Att kunna följa ditt mående i realtid är ett unikt verktyg, en trygghet för både du och teamet som säkerställa att du har tillgodogjort dig programmet på ett så bra sätt som möjligt.  


2. Kunskapsbanken innehållande teori utformat som en patientskola med grund i livsstilsfaktorer och kunskap om din diagnos. I kursplattformen ger dig såväl uppgifter att reflektera över som frågeställningar att svara på som ligger till grund för din rehab.  


3. Livesända träningar under temat ”Rörelseglädje” samt förinspelade träningsprogram med olika inriktning och nivå på programmen.  


4. Individuella träningsprogram av fysioterapeut samt arbetsterapeut. Övningar och uppgifter kan även ges av kurator, sjuksköterska och arbetsterapeut.


5. Ett sömnlöst teamarbete mellan behandlare med tydliga styrdokument och en genomarbetad arbetsmetodik med dig i centrum. Teamkonferenser sker veckovis utöver den inledande vårdkonferensen. Din samordnare ansvarar tillsammans med dig för ditt rehabiliteringsprogram och veckouppföljningar/utvärderingar.

TEAMARBETE MED DIG I CENTRUM

Teamarbetet bygger på ett förberedande tvärprofessionellt vårdmöte innan programstart, teammöten veckovis, samt dina avstämningar med kontaktperson under rehabiliteringen. Vid önskemål från beställaren genomförs en vårdkonferens med remittent eller annan adekvat vårddgivare under sista veckans rehabilitering.

PÅBÖRJA DIN REHABILITERING INOM 2 VECKOR!

Du som beviljas rehabilitering i Masanos program kommer inte behöva vänta på din rehabilitering! Vi har intag under 4 veckor, sedan följer 2 veckor utan intag, och så börjar vi åter om med intag under 4 veckor.

UPPFÖLJNING FÖR KVALITET OCH HÅLLBARHET

Även om Masnos program redan inledningsvis anpassas för implementering i vardagen, är vi medvetna om vikten av en god uppföljning för hållbara strategier och nya vanor. Vi vet också att det kan föreligga svårigheter för remittenter att bistå med detta, därför har vi till vårt intensiva program kopplat en uppföljning på 5 månader. Under uppföljningens först 2 månader har du löpande tillgång till både din rehabsamordnare samt din ansvariga fysioterapeut via chattfunktionen. Samordnaren och/eller fysioterapeuten bestämmer ca två tillfällen i månaden för interaktivt möte för att stämma av träningsprogram och framtidsplanering. Parallellt har du tillgång till kunskapsbanken, ditt individuella träningsprogram från arbetsterapeut och fysioterapeut (som uppdateras i samråd), samt tillgång till övrigt förinspelat material.  
Under de avslutande 3 månaderna har du tillgång till material enligt ovan och fortsatt chattfunktion till din fysioterapeut. Fysioterapeuten och du kan ändra i dina övningar. Skattningar, gjorda pass och tester validerar dina framsteg och motivationen bibehålls.  
Rehabiliterings rapport sammanställs efter 3 respektive 6 månader inbegripande dina aktiviteter och skattningar.